หลักการและเหตุผล
     ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ได้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพที่ดีเป็นส่วนที่ทุกคนพึงปรารถนาการดูแลสุขภาพต้องขึ้นอยู่กับบุคคลรู้รักการดูแลสุขภาพของตนเอง
เพื่อให้สุขภาพดีแข็งแรงอยู่เสมอ เพราะโรคบางโรคสามารถป้องกันได้ด้วยการออกกำลังกายดีกว่าการรอให้เกิดการเจ็บป่วย แล้วจะทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและงบประมาณในการรักษาจำนวนมาก การที่เรามีสุขภาพร่างการที่แข็งแรงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ดังนั้นจึงควรมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่จัดการศึกษาและส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยนักศึกษาส่วนใหญ่มาจากพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงทำให้มีอัตราเรื่องในการมั่วสุมสิ่งเสพติดได้ วิทยาลัยฯได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องปรามและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกายจึงได้จัดทำโครงการ
ส่งเสริมการออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติดตลอดจนส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งเป็นการใช้เวลาทำให้เกิดประโยชน์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย์เดชมหาราช เนื่องในวโรกาสที่ทรงพระชนม์มายุครบ 83 พรรษา ในปี 2553
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในการออกกำลังกายได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับสุขภาพของเรา
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. เพื่อสร้างทัศนคติให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนบุคลากรในหน่วยงานให้เห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงมหัตภัยยาเสพติด
5. เพื่อจัดหางบประมาณในการมอบทุนการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภีซึ้งจัดตั้งใหม่ให้มีศักยภาพ ประสิทธิภาพดีขึ้นไป

 
ภาพถ่าย

 [ 14/11/2561 ]งาน ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018  [  267 ครั้ง ]
 
 
   
 
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี เชียงใหม่ ทีมงานวิจัยและสร้างประดิษฐ์ นำทีมโดย นายศุภเกียรติ สุภสินธุ์ หน. วิจัยและสร้างประดิษฐ์ คว้ารางวัลทั้งหมด 4 รางวัล 1.รางวัลรองชนะเลิศระดั บ2 ประเภทอาชีวศึกษา 2.The best Big Bang ประเภทอายุไม่เกิน 19 ปี 3.ประเภทประชาชน 4.ประเภทอุดมศึกษา ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 (ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018) จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ระหว่างวันที่ 19-23 ก.ย.2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี กทม.

 [ 11/02/2555 ]งานวิ่งมินิมาราธอน ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ ๒  [  1582 ครั้ง ]
 
 
   
 
 
   วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ได้จัดงานวิ่งมินิมาราธอน ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู-เจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษา และชมรมนักวิ่งต่างๆ ส่งนักวิ่งเข้าร่วมการวิ่งมินิมาราธอนครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 [ 26/01/2554 ]งานวิ่งมินิมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑  [  2832 ครั้ง ]
 
 
   
 
 
   วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ได้จัดงานวิ่งมินิมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑ ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ ชนะเลิศ Over All ชายพงษ์ประภาส  ถาวร ชมรมนักวิ่งช้างเผือกเชียงใหม่ ชนะเลิศ Over All หญิง นางพิจิตร  ปองดอง ชมรม อบต. แม่สลองเชียงราย

มีจำนวนทั้งหมด 3 รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
   โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
   พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
   This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater